آیا می‌خواهید بازدیدکنندگان سایت یا وبلاگ خود را به آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی راهنمایی کنید؟

Instagram

۱۰۰۰ در ۱۰۰۰ پیکسل

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/1000x1000_01.jpg" width="1000" height="1000" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 548 KB

۱۰۰۰ در ۱۰۰۰ پیکسل

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/1000x1000_02.jpg" width="1000" height="1000" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 675 KB

Standard

۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/300x250_01.gif" width="300" height="250" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 72 KB

۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/300x250_02.gif" width="300" height="250" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 74 KB

۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/300x250_astronauts_01.gif" width="300" height="250" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 333 KB

۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/300x250_james_webb_01.gif" width="300" height="250" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 869 KB

۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/01.png" width="300" height="250" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 134 KB

۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/02.png" width="300" height="250" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 94 KB

۷۲۸ در ۹۰ پیکسل

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/728x90_01.gif" width="728" height="90" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 47 KB

۷۲۸ در ۹۰ پیکسل

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/728x90_02.gif" width="728" height="90" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 279 KB

۷۲۸ در ۹۰ پیکسل

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/728x90_03.gif" width="728" height="90" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 288 KB

۷۲۸ در ۹۰ پیکسل

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/728x90_04.gif" width="728" height="90" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 104 KB