آیا می‌خواهید بازدیدکنندگان سایت یا وبلاگ خود را به آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی راهنمایی کنید؟

300x250

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/01.webp" width="300" height="250" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 23 KB

300x250

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/02.webp" width="300" height="250" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 19 KB

300x250

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/300x250_01.webp" width="300" height="250" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 42 KB

300x250

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/300x250_02.webp" width="300" height="250" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 54 KB

300x250

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/300x250_astronauts_01.webp" width="300" height="250" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 217 KB

300x250

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/300x250_james_webb_01.webp" width="300" height="250" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 475 KB

1000x1000

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/1000x1000_01.webp" width="1000" height="1000" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 259 KB

1000x1000

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/1000x1000_02.webp" width="1000" height="1000" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 281 KB

728x90

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/728x90_01.webp" width="728" height="90" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 40 KB

728x90

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/728x90_02.webp" width="728" height="90" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 268 KB

728x90

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/728x90_03.webp" width="728" height="90" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 149 KB

728x90

این کد را درون قالب سایت یا وبلاگ خود بگذارید:

<a target="_blank" href="https://www.astrotuts.ir/" title="آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی - آموزش ببینید و جایزه بگیرید!"><img src="https://static.astrotuts.ir/image/art/728x90_04.webp" width="728" height="90" alt=""></a>

پیش‌نمایش

Size: 69 KB