کارنامه
دانشمند آیندهمریم بی‌غم

گواهی می‌شود دانشمند آینده «مریم بی‌غم» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در اردیبهشت ۱۳۹۹ با نمره بسیار خوب ۹۷ به پایان رسانده است!

۹۷%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن