کارنامه
دانشمند آیندهفرزین مفرحاز تهران

گواهی می‌شود دانشمند آینده «فرزین مفرح» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در بهمن ۱۳۹۷ با نمره بسیار خوب ۹۵ به پایان رسانده است!

۹۵%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن