کارنامه
دانشمند آیندهسجاد شمالی

گواهی می‌شود دانشمند آینده «سجاد شمالی» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در اردیبهشت ۱۳۹۹ با نمره بسیار خوب ۹۳ به پایان رسانده است!

۹۳%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن