کارنامه
دانشمند آیندهمحیا مختاری درخشان فرداز تهران

گواهی می‌شود دانشمند آینده «محیا مختاری درخشان فرد» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در فروردین ۱۳۹۹ با نمره بسیار خوب ۹۴ به پایان رسانده است!

۹۴%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن