من میخواهم و میتوانم ، برای رسیدن به هدفم بسیار تلاش میکنم و به هدفم میرسم

کارنامه
دانشمند آیندهسجاد باقریوناز مشهد

گواهی می‌شود دانشمند آینده «سجاد باقریون» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در خرداد ۱۳۹۸ با نمره بسیار خوب ۹۵ به پایان رسانده است!

۹۵%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن