کارنامه
دانشمند آیندهنگین طاهری

گواهی می‌شود دانشمند آینده «نگین طاهری» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در دى ۱۳۹۷ با نمره بسیار خوب ۹۴ به پایان رسانده است!

۹۴%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن