کارنامه
دانشمند آیندهآرزو صالحاز رشت

گواهی می‌شود دانشمند آینده «آرزو صالح» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در خرداد ۱۳۹۹ با نمره بسیار خوب ۹۱ به پایان رسانده است!

۹۱%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن