کارنامه
دانشمند آیندهسیمین سیفاز تهران

گواهی می‌شود دانشمند آینده «سیمین سیف» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در فروردین ۱۳۹۹ با نمره بسیار خوب ۹۷ به پایان رسانده است!

۹۷%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن