کارنامه
دانشمند آیندهفاطمه اسدی

گواهی می‌شود دانشمند آینده «فاطمه اسدی» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در اردیبهشت ۱۳۹۹ با نمره بسیار خوب ۹۳ به پایان رسانده است!

۹۳%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن