چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش
زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

کارنامه
ستاره‌دوست گرامیحکیمه احساناز شهرستان بم

گواهی می‌شود ستاره‌دوست گرامی «حکیمه احسان» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در آبان ۱۳۹۷ با نمره بسیار خوب ۹۶ به پایان رسانده است!

۹۶%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن