کارنامه
دانشمند آیندهمجتبی عرفانی کیااز تهران

گواهی می‌شود دانشمند آینده «مجتبی عرفانی کیا» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در مهر ۱۳۹۸ با نمره بسیار خوب ۹۳ به پایان رسانده است!

۹۳%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن