کارنامه
دانشمند آیندهبهارهاز کرمانشاه

گواهی می‌شود دانشمند آینده «بهاره» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در امرداد ۱۳۹۸ با نمره بسیار خوب ۹۶ به پایان رسانده است!

۹۶%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن