کارنامه
دانشمند آیندهالیسا ربیعی

گواهی می‌شود دانشمند آینده «الیسا ربیعی» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در بهمن ۱۴۰۲ با نمره بسیار خوب ۹۶ به پایان رسانده است!

۹۶%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن