چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش
زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

کارنامه
دانشمند آیندهمهدی ضیاییاز لاهیجان

گواهی می‌شود دانشمند آینده «مهدی ضیایی» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در آبان ۱۳۹۷ با نمره بسیار خوب ۹۳ به پایان رسانده است!

۹۳%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن