چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش
زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

کارنامه
ستاره‌دوست گرامیفاطمه خداداداز آباده

گواهی می‌شود ستاره‌دوست گرامی «فاطمه خداداد» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در آبان ۱۳۹۷ با نمره بسیار خوب ۱۰۰ به پایان رسانده است!

۱۰۰%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن