کارنامه
دانشمند آیندهاحمدرضا غیاثی

گواهی می‌شود دانشمند آینده «احمدرضا غیاثی» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در تیر ۱۳۹۹ با نمره بسیار خوب ۹۴ به پایان رسانده است!

۹۴%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن