ستاره ها خانوانده ی ما هستند ومن باتمام وجودم آنهارا دوست دارم

کارنامه
دانشمند آیندهAida

گواهی می‌شود دانشمند آینده «Aida» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در فروردین ۱۳۹۹ با نمره بسیار خوب ۹۶ به پایان رسانده است!

۹۶%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن