کارنامه
دانشمند آیندهپیمان کاظمیاز تهران

گواهی می‌شود دانشمند آینده «پیمان کاظمی» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در شهریور ۱۳۹۹ با نمره بسیار خوب ۹۵ به پایان رسانده است!

۹۵%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن