کارنامه
دانشمند آیندهاریکاز شاهین شهر

گواهی می‌شود دانشمند آینده «اریک» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در فروردین ۱۴۰۰ با نمره بسیار خوب ۹۲ به پایان رسانده است!

۹۲%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن