کارنامه
دانشمند آیندهف الفاز تهران

گواهی می‌شود دانشمند آینده «ف الف» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در فروردین ۱۳۹۸ با نمره بسیار خوب ۹۵ به پایان رسانده است!

۹۵%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن