چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش
زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

کارنامه
ستاره‌دوست گرامیمهدی بیاتاز تهران

گواهی می‌شود ستاره‌دوست گرامی «مهدی بیات» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در مهر ۱۳۹۷ با نمره بسیار خوب ۹۶ به پایان رسانده است!

۹۶%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن