• تیر در ۵۷ میلیون و ۹۲۴ کیومتری از خورشید شناور است و از این رو نزدیک‌ترین سیاره به خورشید است و برای همین نزدیک بودن به خورشید، اتسفرِ آن بسیار گرم و پوستهِ آن بسیار داغ است.
   
 • این سیاره «ماه» ندارد، نیروی گرانش بر روی پوستهِ این سیاره بسیار اندک است و از این رو اتمسفرِ آن نیز از دیگر سیاره‌ها کمتر است.
   
 • برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که اندکی گازِ هِلیوم از سوی بادهای خورشیدی، پیرامون این سیاره انباشته شده است.
   
 • سیاره تیر (عُطارد، Mercury) گرمترین سیاره در سامانهِ خورشیدی است و دما در پوسته آن در هنگام روز کم‌وبیش به ۴۲۷ درجه سانتیگراد می‌رسد! این دما چندین برابر بیشتر از گرمترین بیابان‌های زمین است. اما در شب، دما در پوسته بسیار کاهش پیدا می‌کند و به ۱۷۳- سانتیگراد کاهش می‌یابد!
   
 • اگر با یک تلسکوپ به تیر نگاه کنید بیماری آبله مرغی برای شما یادآوری می‌شود، چون درست مانندِ ماهِ زمین، پوستهِ تیر چاله‌هایی دارد که هزاران هزار برخورد پدید آمده‌اند. بزرگی برخی از چاله‌ها به ده‌ها کیلومتر می‌رسد. برخی نیز پُر از گدازه و مانندِ کوه‌های آتشفشانی هستند.
   
 • اگر تیر مانندِ زمین یک اتمسفرِ فشرده و گرانشی بیشتر می‌داشت، بسیاری از سنگ‌هایی که به آن نزدیک می‌شدند پس از رسیدن به اتمسفر و شتاب گرفتن، در پیِ سایش با گازهایی که اتمسفر را پدید آورده بودند گداخته و برافروخته می‌شدند و پیش از رسیدن به پوسته می‌سوختند.
   
 • تیر کوچکترین سیاره منظومه خورشیدی نیز است اما تندروترین آنهاست و شتابی برابر با ۴۸ کیلومتر بر ثانیه دارد! درست مانندِ یک تیر!
   
 • این گوی شناورِ بسیار داغ، در هر ۸۸ روزِ زمینی یک بار پیرامونِ خورشید می‌چرخد! از این رو در هر یک سالِ زمینی، در تیر چهار بار سال نو می‌شود!

 تیر کم‌وبیش در هر ۱۱۷ روزِ زمینی یک بار به گَردِ خود می‌چرخد، پس هر روز در تیر ۲۷۸۴ ساعت است! این روزها و شب‌های بلند برای پدیده‌ای به نامِ «قفل شدنِ مداری» در نزدیکی خورشید، رخ می‌دهند.

کاربر گرامی، برای خواندن این آموزش نیاز به نام‌نویسی و یا ورود به بخش دانش‌آموزان دارید.

50,000